بازگشت

هركه مي خواهد كه در سرها سري پيدا كند


هركه مي خواهد كه در سرها سري پيدا كند
پيش تو بايد مدال نوكري پيدا مي كند

يك حسن بس بود دراين خانواده كه خدا
خواست تا ملكش كريم ديگري پيدا كند

روح تو درعرش بود و درخور تو جبرئيل
گشت دركل زمين تا مادري پيدا كند

خواست تا خمّ ولايت بعد دور سيزده
مزّه ي انگور آن هم عسكري پيدا كند

آه چون منظومه ي شمسي محال ممكن است
آفتاب روي تو يك مشتري پيدا كند

با تو سامرّا پس از اين قابليت داشت كه
بيست و چندي سال علي اكبري پيدا كند

درمدينه لااقل يك كوچه و يك خانه بود
درحريم تو كسي كو تا دري پيدا كند

بعد زينب بعد معصومه،حكيمه كوه شد
تا كه سامرّا هم آري خواهري پيدا كند

كربلا يك بار بوده توي سامرّا، نسيم؛
هرزمان از خاك بايد معجري پيدا كند

***