بازگشت

هشتم ربيع الثاني


ره باز كنيد، دلبري آمده است

بر شيعه امام ديگري آمده است

در مطلع هشتم ربيع الثاني

ميلاد امام عسگري آمده است

ما ديده به راه دلبري مه روئيم

با باده ناب ديده را مي شوئيم

در اين شب پر شكوه با هر صلوات

تبريك به صاحب الزمان ميگوئيم

***