بازگشت

اثر زهر


اثر زهر به كل بدنت معلوم است

شدت درد تو و ضعف تنت معلوم استگاه غش ميكني و گاه به خود ميپيچي

خوب اوضاع تو با سوختنت معلوم استحرف خود را به تكان دادن سر ميگويي

حالت از گريه و طرز سخنت معلوم استسعي داري كه نبيند پسرت اما حيف

باز خاكي شدن پيرهنت معلوم استچه سرت آمده جسم تو زمرّد شده است؟

تكه تكه ز عقيق يمنت معلوم استپادگان جاي تو و اهل و عيال تو نبود

در نگاه تو غم دل شكنت معلوم استكاسه نزديك لبت ميشود و مي افتد

باهمين زاويه زخم دهنت معلوم استقصدت اينست تو هم كرببلايي بشوي

اين مواسات در عطشان شدنت معلوم استفرق بسيار تو با جد غريبت آقا

وقت تشييع و كفن داشتنت معلوم استگوشه ي ديگر فرق تو در اين امنيتِ

خواهران و حرم لطمه زنت معلوم است؟ته گودال نرفتي به سرت سنگ نخورد

شكر اين لحظه آخر بدنت معلوم است

***