بازگشت

اشعار ويژه شهادت امام


امشب كه زمين و آسمان مي گريد
از ماتم عسكري جهان مي گريد
جا دارد اگر شيعه خون گريه كند
چون مهدي صاحب الزمان مي گريد
----------
عسكري از دار فاني ديده بسته
گرد ماتم بر رخ مهدي نشسته
گشته سامرا دوباره وادي غم
بر پدر، صاحب زمان بگرفته ماتم
عازم جنت شده با قلب سوزان
نزد زهرا و پيمبر گشته مهمان
----------
ديده گريان نشود روز جزا در محشر
هر كه گريان به جهان بهر عزاي تو بود
تو ظهور پسر خويش طلب كن ز خدا
چون كه مقبول خداوند دعاي تو بود
تا ابد بر تو و اجداد تو درود
غير از اين هر چه بگويم نه سزاي تو بود* * *پروانه

آمده بالين بابا گوهرِ درّدانه اي

بر سر و سينه زند در كنج غربت خانه اي

سوخته بال و پرش از غم وليكن ناتوان

دور شمعِ عسكري پر مي زند پروانه ايداغ

واي كه وقتِ شررم آمده

چه بر سرت اي پدرم آمده

سرت به دامنِ غمم نشسته

داغِ رقيه نظرم آمده

***