بازگشت

السلام و عليك يا مولا


السلام و عليك يا مولا
نظري سوي ما نما مولا
خسته ام من دعا بفرمائيد
قلب سنگم طلا بفرمائيد
آسمان ها به زير پاهايت
سند خلق ما به امضايت
مثل اجدادتان رحيمي تو
مهربان هستي و كريمي تو
تو چراغ هدايتي آقا
جان زهرا عنايتي آقا
با گدايت هميشه مأنوسي
بهر گمگشتگان چو فانوسي
سامرايت براي ما عرش است
بال صدها ملك در آن فرش است
هرچه داريم از شما داريم
شكر زهرا كه ما تو را داريم
ذوالفقاري و در نيامي تو
پدر آخرين امامي تو
اي امام غريب و تنهايم
اي امام نجيب و تنهايم
پر و بالت شكسته شد اما
جگرت پاره شد ولي آقا
به غرورت كسي جسارت كرد؟؟؟
يا به جسمت كسي اهانت كرد؟؟؟
همسرت را كسي اسارت برد؟؟؟
زيورش را كسي به غارت برد؟؟؟
جسمتان پشت رو نشد اصلا
بر تنت ني فرو نشد اصلا
من بميرم براي مظلومي
جان عالم فداي مظلومي
كه تنش را جدا جدا كردن
بدنش را به زير پا كردن
پيش چشمان خواهرش اي واي
جلوي چشم مادرش اي واي
نيزه اي در دهان او جا شد
سر عمامه اش چه غوغا شد

***