بازگشت

امروز عسكري ...


امروز عسكري ز جهان ديده بسته است

قلب جهان و قطب زمان، دل شكسته است

آن حجت خداي ز بيداد معتصم

پيوند زندگانيش از هم گسسته است

صاحب عزاست صاحب عصر، اندرين عزا

روحش به چارسالگي از كينه خسته است

بر چهره امام زمان، آن دُر يتيم

از باد ظلم گرد يتيمي نشسته است

در خانه اي كه مركز اندوه و ماتم است

دشمن كمر به غارت آن خانه بسته است

از لطف آن كه ناز كند بَرد بر خليل

صاحب زمان ز آتش بيداد رسته است

اندر بقيع و سامره و كربلا و طوس

گل هاي فاطمه بنگر دسته دسته است


***