بازگشت

امير شديم


هنوز پرده نيانداختيم امير شديم

هنوز جلوه نکرديم بى نظير شديمفقير خانه مايند بندگان خدا

براى آنکه خداوند را فقير شديمغذاى سفره ما از تجليات خداست

شبانه روز ازين سفره بود سير شديمبلند شانه ما را بلا شکسته نکرد

از اشتياق خدا بود زود پير شديمهمين که ريخته شد خون ما به جوش آمد

پس از شهيد شدن چند تا غدير شديمبه جان خويش خريديم درد را اما

براى دوستمان جوشن کبير شديماگرچه بسته شود دست ما ولى باز است

به دست بسته مان باز دستگير شديمقرار بود اگر حرف بد به ما بزنند

چرا شهيد شديم و چرا اسير شديم؟!!!درست وقت زمانش به آسمان رفتيم

نه زود آمده بوديم ما نه دير شديم

***