بازگشت

امام عسكري آمد


زمين چشم تماشا شد امام عسكري آمد

بهشت آرزوها شد امام عسكري آمد

هواي سامره گلپوش از عطر نفس هايش

گل ايمان شكوفا شد امام عسكري آمد

سروش هاتف غيبي بشارت داد "هادي" را

گره از كار دل وا شد امام عسكري آمد

حسن خويش حسن رويش حسن بويش حسن مويش

تمام حسن پيدا شد امام عسكري آمد

چنان پيچيد در صبح ازل گلبوي لبخندش

كه عقل از شوق، شيدا شد امام عسكري آمد

صفا دارد سرور اهل دل در عالم معنا

بساط سور بر پا شد امام عسكري آمد

تجلي كرد در برق نگاهش هيبت حيدر

طلوع مهر زهرا شد امام عسكري آمد

صداي پاي او در كوچه باغ زندگي پيچيد

حضورش عالم آرا شد امام عسكري آمد

زمان، امشب "كميل" از شوق سر از پاي نشناسد

كه - خلقت - باز معنا شد امام عسكري آمد

***