بازگشت

در سامره به پا شد غوغاي روز محشر


در سامره به پا شد غوغاي روز محشر
ابن الرضا فدا شد در راه دين داور
باغ جنان سراسر شد بزم نوحه خاني
كشتند عسكري را در موسم جواني
يا بن الحسن ز جا خيز رخت سيه به بر كن
جاري سرشك ديده در ماتم پدر كن
زهرا زند به سينه دنبال آن جنازه
بعد از مه صفر شد داغش دوباره تازه

***