بازگشت

سياه پوش


تنها نه اينكه بر تن تو جامه ي عزاست

حتي سياه پوش غمت سرّ من رئاست"غم"، واژه اي كه بيشتر از هر كس دگر

با چشم هاي دائم الاشك تو آشناستتنها، غريب، گوشه ي سرداب خانه ات

بر گونه هايت اشك عزاي پدر رهاستاين روزها اگر كه نداريد زائري

ما را به سامرا ببر، اينجا پر از گداستانگار ماتم تو تمامي ندارد و

هر روز، سينه ي تو به يك داغ مبتلاستتو سوگوار خانه ي آتش گرفته اي

اما شكستن تو در اين داغ، بي صداستمثل هميشه آخر شعرم رسيد و باز

دستم به دامن تو و امضاي كربلاست

***