بازگشت

غريب آشنايي


غريب آشنايي ، شهيد سامرايي

آقام آقام غريب امام عسكري يا مولاشراره هاي آهت ، مي باره از نگاهتشده نصيب لحظه هات چشاي غم گرفته
مثل دل آسمونا دل تو هم گرفته

نداري آشنايي و فقط شده غصـه و غم انيست

گواه قلب خون و آشفتة تو ميشه چشاي خيستبا حال و روز خسته ، با قامتي شكسته
مي خوني مثل مادر ، نمازتو نشسته

------------------------------يه عمره بيقراري ، غريب اين دياريدلت آتيش مي گيره از شرار زهر غربت
سه ساله بودي كه آوردنت به شهر غربت

هر وقت تو كوچه هاي شهر بي كسي ابري شد آسمونت

آروم آروم اشك چشاتو پاك مي كرد بابـاي مهـربونتمن بميرم براي اون ، آينه كه ترك خورد
سر باباش رو ني بود ، از كوفيا كتك خورد

***