بازگشت

دوران زندگاني امام حسن عسكري عليه السلام


امام حسن عسكري عليه السلام كودكي خود را در مدينه گذراند. ايشان در سال 235 ه . ق كه چهارساله بود، با پدر بزرگوارش به سكونت در سامرا مجبور شد و حدود نوزده سال با پدر خويش در اين شهر ساكن بود. پس از شهادت پدر، به مدت شش سال امامت كرد و در اين مدت به علت سخت گيري بيش از حد عباسيان، با تقيه بسيار رفتار مي كرد و جز ياران نزديك، كسي را براي ملاقات نمي پذيرفت.

***