عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   اشاره اي كوتاه  
  2   اشاره اي كوتاه در سوگ پدر  
  3   امام هادي در حالت احتضار  
  4   پاره كردن گريبان از نظر فقهي  
  5   در سوگ برادر  
  6   نماز بر جنازه ي پدر