عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   اشاره اي كوتاه در بحث ازدواج  
  2   اشاره اي كوتاه در بحث فرزندان  
  3   تنها يك پسر و يك دختر  
  4   حضرت حجت تنها فرزند امام  
  5   داشتن دو فرزند  
  6   درنگي كوتاه  
  7   فرزندان آن حضرت (امام عسكري) عبارتند از: حضرت حجت، موسي، فاطمه و عايشه  
  8   محور مورد اتفاق  
  9   نداشتن فرزند  
  10   ولادت فرزندي قبل از حضرت حجت