1   آخرين وضوء  
  2   آزادي برادر  
  3   آشنائي به تمام لغات و زبان ها و ديگر علوم  
  4   آگاهي از تصميم و كمك قابل توجّه  
  5   آينده نگري با نگاه به جمال همسر آينده  
  6   ارسال كمك براي شيعيان از زندان و حضور شبانه  
  7   ارسال كمك زندان  
  8   از خزانه غيب  
  9   استر سركش  
  10   افتخار خدمت با حفظ اسرار  
  11   امام ، شرابخوار و لوطي را نمي پذيرد  
  12   اهدائي طلا به ابوهاشم و دينار به اسماعيل  
  13   بارش باران به وسيله استخوان و كشف رمز آن  
  14   براي هدايت خراساني ، چند مرتبه عمامه برگرفت  
  15   بركات حجت خدا  
  16   برنامه امام عليه السّلام در زندان  
  17   بقاء آثار حركات بر اشياء  
  18   به جاي اسب ، يك قاطر تندرو  
  19   بهترين تثير حجامت در بدترين اوقات  
  20   پاسخ به دو سوال  
  21   پاسخ به يك سوال  
  22   پاسخ نامه بدون ارسال  
  23   پنج درس ارزشمند  
  24   پنج درس ارزشمند و آموزنده  
  25   پنج كار خارق العاده  
  26   پنج كار خارق العاده و بي نظي  
  27   پيش بيني و اهمّيت تعيين امام  
  28   تاثير امام در كندي  
  29   تثير معنويت ، پيش بيني آزادي  
  30   تفاوت ارث زن و مرد  
  31   توان شنيدن و تحمّل علوم اءئمّه عليهم السلام ؟!  
  32   چاك زدن يقه پيراهن در تشييع جنازه پدر و جواب ازاشكال ذهني  
  33   چه قسمتي از گوسفند لذيذتر است  
  34   حجّت خدا بر دوش پدر و معرّفي به احمد قمي  
  35   حسن سلوك  
  36   حضور جنّ و إنس بر سفره امام عليه السلام  
  37   خبر از مرگ خود و درون واقفي  
  38   خبري دلنشين براي عمّه با دادن افطاري  
  39   خواندن نامه اي ناديدني از دور  
  40   دگرگوني دشمن  
  41   دو نوع پوشش و اظهار حجّت  
  42   ديدار از خانواده اي نصراني  
  43   رام شدن اسب چموش  
  44   سخناني تكان دهنده در كودكي  
  45   سفارش امام به احترام به بستگان آل محمد  
  46   سه نشانه صدق  
  47   شفاي مريض با درخواست كتبي  
  48   عبادت در زندان و آزادي برادر  
  49   عبادت وغذاي امام حسن عسكري  
  50   فرق بين شيعه و دوست  
  51   فريادرسي امام عسكري (ع)  
  52   كرامت امام (ع)  
  53   گره گشائي مشكلات مسلمانان  
  54   گناه شناسي  
  55   مادر  
  56   محاسبه اول ماه رمضان  
  57   محاسبه در تشخيص ماه رمضان  
  58   مرگ چهار دختر با يك كيسه پول  
  59   مسافرت به گرگان و حضور در جمع دوستان  
  60   معجزات وكرامات امام عسكري(ع)  
  61   مُهر امامت بر ريگ ها  
  62   ناتواني نحرير  
  63   نامگذاري به نام ائمه (ع)  
  64   نوشيدن آب رحيل و آخرين وضوء  
  65   هدايت واقفي در خواب خفته  
  66   هديه دادن قلم و شفاي بدخوابي