1   آزمايش امام در راه  
  2   آگاهي از تولد فرزند  
  3   آگاهي از مرگ افراد  
  4   امام عسكري در چاه  
  5   امام عسكري و فرزند ام غانم  
  6   امام و ابوهاشم  
  7   امام و امور غيبي  
  8   امام و ماجراي قاليچه  
  9   امام و مدعي تشيع  
  10   او را كفن نما  
  11   بازگرداندن اموال  
  12   پذيرفتن امامت  
  13   پنهان كردن راز  
  14   تقاضاي دعا  
  15   جواب بدون سؤال !!!  
  16   خبر از تشنگي  
  17   خبر از جنون كنيز  
  18   خبر از خيانت غلامان  
  19   خبر از سال شهادت  
  20   خبر از مرگ كنيز  
  21   رام كردن حيوان  
  22   زن همسايه  
  23   سخن كنيز  
  24   سخن گفتن با زبان هاي گوناگون  
  25   سرقت اموال امام  
  26   سوگند دروغ  
  27   شاگرد بختيشوع و خون گرفتن امام  
  28   شك در امامت  
  29   صبح در زندان و ظهر در منزل  
  30   صحبت به زبان هاي مختلف  
  31   صفاتي برجسته  
  32   طبري و معجزه ي امام  
  33   طلب فرزند  
  34   علاج نابينا  
  35   فرزند پسر  
  36   فرزند دختر  
  37   گفت و گوي حضرت با گرگ  
  38   ماجراي استر سركش  
  39   ماجراي رگ زدن به روايت كليني  
  40   مانند مسيح  
  41   مرگ طاغوت  
  42   نماز امام و حركت قلم  
  43   نيكي به برادر  
  44   هديه به ابوهاشم  
  45   هديه به علي بن ابراهيم  
  46   يونس نقاش و امام عسكري